4 Ogen principe

Beleid

Bij Miek is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de kinderopvang naast onze eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd en hebben we bekeken hoe we dit binnen onze organisatie kunnen vormgeven.

Het rapport Gunning stelt verplicht dat er altijd twee volwassenen zijn die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Te denken valt niet alleen aan aanwezigheid of directe nabijheid van pedagogisch werkers, maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld stagiaires, groepshulp en/of vrijwilligers. Ook het kortere tijd aan het begin of het eind van de dag samenvoegen van groepen, en bouwkundige en technische maatregelen voor transparantie in het gebouw kunnen alternatieven zijn.

3 uursregeling

Bij minimaal tien uur aaneengesloten KDV-opvang kan worden afgeweken van de beroepskracht kind ratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kind ratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. Op de BSO mogen ervoor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Ook hiervoor geldt inzet van minimaal de helft van de benodigde pedagogisch medewerkers. Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de dagopvang, op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt.

Omdat we een vast rooster hebben wijken we niet van het BKR af gedurende de dag. Mocht dit toch eens voorkomen dan zal dit op de volgende momenten plaatsvinden: tussen 7.00-8.00, tussen 13.00-14.00 en tussen 17.00-18.00.

Gedurende de dag

Bij Miek maakt gebruik van een open deuren beleid, dit houdt in dat de deuren naar andere groepen veelal open zullen staan. De gebouwen zijn voorzien van ramen rondom en deuren met ramen, de groepen veelal uit ramen, hebben we ramen in de deuren naar de slaapkamers en werken we vrijwel altijd met meerdere leidsters op één groep. Hierdoor hebben we altijd zicht en gehoor op elkaar. In de kapschuur maken we gebruik van een babyfoon met camera in de slaapkamer. De verschoonruimtes zijn ten alle tijden zichtbaar/hoorbaar in de groep. De schuurtjes buiten zijn niet toegestaan voor kinderen waardoor de mogelijkheid hier niet is om samen met een kind te kunnen zijn.

Wij hebben op iedere locatie minimaal 1 stamgroep die bestaat uit maximaal 16 kinderen. Bij een volle groep (dit is dagelijks) zullen er altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers op de groep zijn en is het vierogenprincipe voor het grootste deel van de dag ingevuld. Enkel in vakanties zal hier heel enkels van afgeweken worden maar ook dan zal er altijd vrije inloop zijn vanaf kantoor en andere groepen. De inzet van stagiaires vergroot de aanwezigheid van ogen en oren, mochten deze aanwezig zijn dan maken we hier tijdens openingstijden en sluitingstijden gebruik van als voor Bij Miek extra personeel inzetten financieel niet haalbaar is.

Verder staan onze deuren altijd open voor ouder(s)/verzorger(s) ook buiten contracttijden om. De huisvesting is op het erf van familie Brink, iedere bezoeker moet langs het woonhuis om de opvang binnen te kunnen gaan. Bij buitenspelen is dit altijd met twee leidsters, gaat de deur op een kier of zijn er meerdere groepen, en dus leidsters, buiten.

Uitstapjes geschieden altijd in overleg met de ouders van de betrokken kinderen. Waar mogelijk zal er vrijwillig een ouder meegaan of anders een stagiaire.

© Bij Miek 2024 - disclaimer - ontwikkeld door tripix.nl